alles waar je bang voor bent
dat is allang gebeurd

Traumatherapie

 
English version: scroll down
 
  • Wil je een ingrijpend verlies verwerken en moeilijke situaties het hoofd kunnen bieden?
  • Wil je je niet meer laten beheersen door emoties als angst en woede?
  • Ben je vermoeid; en wil je je vitaliteit weer voelen?

 

Traumatherapie

Traumatherapie helpt je om ervaringen uit je verleden een plek te geven, zodat je er geen last meer van hebt of de gevolgen ervan goed kunt hanteren. Uitgangspunt is – net als bij psychotherapie – om toe te werken naar de veranderingen die jij wilt realiseren voor jezelf.

Daarvoor is het belangrijk om duidelijk te krijgen hoe de ervaringen in je verleden je vandaag de dag nog belemmeren.
 

Trauma

Een trauma ontstaat als een situatie overweldigend is en onverwerkt blijft.

Ten tijde van de ervaring is degene die het overkomt niet in staat om adequaat te reageren met een natuurlijke reactie van vechten of vluchten; en er is onvoldoende hulp of steun. De sporen of effecten van de gebeurtenis worden opgeslagen in de vorm van lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten. Afzonderlijk worden deze gevolgen ook wel symptomen genoemd.

Omdat een natuurlijke reactie van vechten of vluchten onmogelijk was ten tijde van het trauma, hebben getraumatiseerde mensen vaak last van angst en woede; en de daarbij gepaard gaande lichaamssensaties en gedachten.


Ontwikkelingstrauma en Complex Trauma

Traumatische ervaringen in de jeugd kunnen leiden tot verstoringen in de persoonlijke ontwikkeling. We noemen dit ontwikkelingstrauma. Complex trauma ontstaat als iemand die al getraumatiseerd was in zijn/haar jeugd, tijdens het volwassen leven weer traumatiserende ervaringen meemaakt. Hij of zij kan daar logischerwijs minder goed mee omgaan dan iemand die een relatief gemakkelijke jeugd heeft gehad en daardoor meer veerkracht heeft ontwikkeld. Ook gebeurt het dat mensen schadelijke gewoonten uit hun vroegere levensjaren blijven herhalen, zodat ze vaker in traumatiserende situaties terecht komen.


Herstel

Belangrijk voor het herstellen van trauma is het ontdekken en activeren van je natuurlijke  krachtbronnen en hulpbronnen. In plaats van de aandacht richten op negatieve symptomen, geef je voeding aan positieve energie.

Getraumatiseerde mensen zijn vaak bang vanwege wat ze hebben meegemaakt. Ze projecteren als het ware hun ervaringen uit het verleden op de toekomst. Gezegd wordt wel: alles waar je bang voor bent, dat is allang gebeurd. Daarom wordt in de therapie aandacht gegeven aan het leren onderscheiden van het verleden (daar en toen) en het heden (hier en nu).

Je vergroot je emotionele tolerantiezone door met kleine stapjes tegelijk contact te maken met de innerlijke gewaarwordingen die in je zijn opgeslagen. Je ontdekt zo gaandeweg dat je nu meer aan kan dan ten tijde van de traumatiserende gebeurtenis. De sporen uit je verleden kunnen langzamerhand oplossen, waardoor je meer vrijheid ervaart en veerkracht opbouwt.

Methodieken die ik gebruik zijn: 
 

  • Neuro Affective Relational Model - het Neuro Affective Relational Model (NARM™) richt zich expliciet op ontwikkelingstrauma. NARM™ gaat ervan uit dat psychische problemen geen ziekte of afwijking zijn, maar voortkomen uit overlevingsstrategieën.
  • Mindfulness/Inquiry - Mindfulness brengt je in contact met de voorbijgaande aard van je gevoelens en waarnemingen.


 
***


 
  • Do you need to process a profound loss and stand stronger in difficult situations?
  • Do you not want to be ruled anymore by emotions like anxiety and rage?
  • Do you feel tired and wish to feel your vitality again?

Traumatherapy

Traumatherapy helps you to deal with experiences from your past, so that they don't burden you anymore or that you can handle their consequences well.  Basic rule - like in psychotherapy - is to work towards the changes that you want to realise for yourself. 

Therefore it is important to become clear about how the experiences in your past still hinder you nowadays. 

Trauma

A trauma arises when a situation is overwhelming and remains unprocessed. 

At the time of the experience the one who it happens to is not able to respond adequately by fighting of fleeing; and there is not enough help or support. The traces or effects of the event are stored in the form of physical sensations, feelings and thoughts. Such consequences are also known as symptoms.

Because a natural response of fighting or fleeing was impossible at the time of the trauma, traumatized people often have difficulty with anxiety and anger; and the accompanying sensations and thoughts. 

Developmental and Complex Trauma

Traumatic experiences in childhood can lead to distortions in the personal development. We call that developmental trauma. Complex trauma arises when somebody who was already traumatized in his/her childhood, experiences traumatizing events again in their adult life. He or she can understandibly handle that less well than someone who had a relatively easy childhood and therefore developed more resilience. 
Also it happens that people keep repeating harmful habits from their earlier life years, so that they get into traumatizing situations more often. 

Recovery

Important for recovering from trauma is discovering and activating your natural resources. Instead of giving attention to negative symptoms, you fuel positive energy.
 
Traumatized people are often scared because of what they experienced. They project out their past experiences onto the future. It is said: everything you are afraid of, has already happened. That is why in therapy attention is paid to learning to discriminate the past (then and there) from the present (here and now). 

You expand your window of tolerance by step by step making contact with the inner sensations that are stored within you. This way you discover gradually that you can bear more now than at the time of the traumatizing event. Slowly the traces from your past can dissolve; and you experience more freedom and resilience. 
 
 Methods I use are: 

  • Neuro Affective Relational Model - Neuro Affective Relational Model (NARM™) concentrates explicitly on developmental trauma. NARM's point of view is that psychological problems are not a disease or abnormality, but derive from survival strategies.
  • Mindfulness/Inquiry - Mindfulness brings you into contact with the temporary nature of your feelings and perceptions.