Even stilstaan
is soms een hele vooruitgang

Psychotherapie

 
English version: scroll down
 
 • Wil je stress verminderen of herstellen van overspannenheid?
 • Ervaar je innerlijke strijd en wil je werken aan een positief zelfbeeld?
 • Wil je beter leren omgaan met emoties zoals angst, boosheid of verdriet?

 

Oplossingsgerichte psychotherapie

Door middel van psychotherapie los je psychische problemen op of maak je ze hanteerbaar.

Om dit voor elkaar te krijgen inventariseren we eerst waar je last van hebt; en vooral ook wat je anders wilt. Door je te richten op wat je wilt veranderen, kun je ontdekken wat behulpzaam en wat belemmerend is. Je versterkt het contact met je krachtbronnen en hulpbronnen, waardoor je je draagkracht versterkt. Belemmerende factoren kun je leren herkennen en begrijpen, zodat je er meer zeggenschap over krijgt.

 

Effectief veranderen

Mijn werkwijze is integratief en inclusief. Dat wil zeggen dat er ruimte is voor alle aspecten van jouw specifieke situatie.

Uitgangspunt is altijd dat we toewerken naar wat jij wilt; en als je dat nog niet (precies) weet, dan is dat de eerste focus van de therapie.

Het geheel is meer dan de som der delen, dat wil zeggen: door te kijken naar het geheel van je gedrag, gevoelens, gedachten en lichamelijke gewaarwordingen, krijg je een dieper inzicht in onderliggende patronen. Je kunt ontdekken wat de rode draad in jouw verhaal is, waardoor je veranderingsproces effectiever wordt.
 

Aandacht voor jezelf

Psychotherapie werkt door middel van introspectie, ofwel de aandacht richten op wat er in je omgaat. Denk hierbij aan gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen. Ook je gedrag en omgang met anderen zijn belangrijk, maar pas als je begrijpt uit welke drijfveren je gedrag voortkomt, kun je er werkelijk iets aan veranderen.
 

Methodieken die ik gebruik zijn: 
 

 • Eigen Kracht Methode – de Eigen Kracht methode is ontwikkeld als antwoord op het toenemende ziektedenken binnen de reguliere hulpinstellingen. Men ontdekte dat teveel aandacht voor problemen, de problemen niet oplossen.
 • Transactionele Analyse – Transactionele Analyse gaat ervan uit dat ervaringen in de vroege jeugd van grote invloed zijn op de manier waarop mensen in hun latere leven communiceren.
 • Systeembenadering – de systeembenadering kijkt naar mensen in de context van hun relaties. Met name het gezin van herkomst is belangrijk voor de vorming van de persoonlijkheid. 


 

***


 

 • Do you want to reduce stress or recover from burn-out?
 • Do you experience inner conflict and do you want to work towards a positive self-image?
 • Do you want to learn to deal with emotions like fear, anger or sadness?


Solution-oriented psychotherapy

By means of psychotherapy you solve psychological problems or make them more manageable.

To accomplish this we first inventorise what bothers you; and especially what you want to change. By focussing on what you want to change, you can find out what is supportive and what is obstructive. You strengthen the contact with your resources and doing so you gain more inner support. You learn to recognize obstacles, so that you gain more agency over them. 

Effective change

The way I work is integrative and inclusive. In other words, there is space for all aspects of your specific situation. 

Basic rule is always that we work towards what you want, and if you don't know that yet (exactly) than that is the first focus of the therapy. 

The whole is more than the sum of the parts, that is, by looking at the whole of your behaviour, feelings, thoughts and physical sensations, you gain a deeper insight in underlying patterns. You can discover what the central thread in your story is, so that your process of change becomes more effective. 

Interest in yourself

Psychotherapy works by means of introspection, or focussing the attention to what is happening within you. This includes thoughts, feelings and physical sensations. Your behaviour and the way you relate to others are important as well, but only if you understand from what motives your behaviour arises, you can truly change something about it. 
 
 Methods I use are:

 • Own Strength Method – the Own Strength Method is developed as an awnser to the increasing 'sickness-thinking' within the regular help-institutions. They found out that giving too much attention to problems, does not help to solve them. 
 • Transactional Analysis – Transactional Analysis has the view that experiences in early childhood are of great influence on the way people communicate later on in their life.  
 • Systemic Approach – The Systemic Approach views people in the context of their relationships. Especially the family of origin is important for the evolvement of the personality.