Met het wegnemen van een enkele steen
verander je voorgoed
de loop van de rivier

Psychotherapie

  • Heb je last van zelfkritiek. piekeren, innerlijke strijd of een negatief zelfbeeld?
  • Worstel je met emoties als angst, woede, schuld, haat, wantrouwen of neerslachtigheid?
  • Ervaar je spanning, onrust, pijn, moeheid, eczeem of een oppervlakkige ademhaling ?

 

Psychotherapie

Door middel van psychotherapie los je psychische problemen op of maak je ze hanteerbaar. De therapie helpt je om een veranderingsproces in jezelf in gang te zetten. Je ontdekt wat je belemmert om je goed te voelen. Je versterkt het contact met je eigen kwaliteiten en creëert meer draagkracht. Door aandacht te geven aan je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen, vergroot je je bewustzijn en ontwikkel je de competenties die je nodig hebt om op eigen kracht verder te kunnen.

Psychotrauma

Aan psychische problemen ligt altijd een vorm van psychotrauma ten grondslag.
In psychotrauma spelen angst en (angst voor) agressie een belangrijke rol.

Angst en agressie

Als iemand zich bedreigd voelt, ontstaat er een natuurlijke reactie op de bedreiging, die zich uit in de vorm van vechten (agressie) of vluchten. Wanneer deze reacties geen uitkomst bieden of niet mogelijk zijn, ontstaat er angst.

Herstel

Ik bied therapie aan mensen die, recent of verder in het verleden, traumatische ervaringen hebben opgedaan en hier last van ondervinden. Voor het herstellen van psychotrauma worden de volgende methodieken ingezet:

  • Eigen Kracht Methode – de Eigen Kracht methode is ontwikkeld als antwoord op het toenemende ziektedenken binnen de reguliere hulpinstellingen. Men ontdekte dat teveel aandacht voor problemen, de problemen niet oplossen.
  • Neuro Affective Relational Model – het Neuro Affective Relational Model (NARM™) richt zich expliciet op ontwikkelingstrauma. NARM™ gaat ervan uit dat psychische problemen geen ziekte of afwijking zijn, maar voortkomen uit overlevingsstrategieën.
  • Systeembenadering – de systeembenadering bekijkt mensen in de context van hun relaties. Met name het gezin van herkomst is belangrijk voor de vorming van de persoonlijkheid. 

Krachtbronnen

In deze methodieken zijn krachtbronnen en hulpbronnen belangrijk. We hebben allemaal de beschikking over kracht- en hulpbronnen, vaak meer dan we denken. Door je bewust te worden van deze bronnen, krijg je er meer verbinding mee en kan je ze inzetten om je problemen te hanteren en op te lossen.

Symptomen

Mensen die last hebben van traumatische gebeurtenissen, hebben de neiging om hun aandacht te richten op negatieve gewaarwordingen. Hun aandacht gaat naar de symptomen, die zich manifesteren in het lichaam, in gevoelens en in gedachten. Vaak worden deze gewaarwordingen ervaren als stress.

Kenmerkend voor deze symptomen is dat ze niet stroken met de werkelijkheid in het hier en nu. Ze zijn een reactie op gebeurtenissen uit het verleden, die geprojecteerd worden op situaties die hier en nu beleefd worden. Doordat mensen last hebben van deze gevoelens en gedachten, kunnen ze in hun relaties met anderen beperkt worden. Ook kan het zijn dat ze moeite hebben om te functioneren in werk of studie.