Met het wegnemen van een enkele steen
verander je voorgoed de loop van de rivier

Coaching

 
English version: scroll down
 
  • Wil je je zelfvertrouwen versterken?
  • Ben je hooggevoelig (HSP) en wil je daarmee leren omgaan? 
  • Wil je positief denken over jezelf en anderen? 
  • Maak je je zorgen over Corona (COVID) of over de Coronamaatregelen?

 

Eigen Kracht versterken

Door middel van coaching leer je om te gaan met lastige situaties in je leven, bijvoorbeeld in relaties of werk.

Coaching helpt om een veranderingsproces in jezelf in gang te zetten. Hiervoor inventariseren we waar je last van hebt, maar vooral ook wat je anders wilt. Door je te richten op wat je wilt veranderen, kun je ontdekken wat behulpzaam en wat belemmerend is. Je versterkt het contact met je krachtbronnen en hulpbronnen, waardoor je je draagkracht versterkt. Belemmerende factoren kun je leren herkennen en begrijpen, zodat je er meer zeggenschap over krijgt.
 

Jezelf ontwikkelen

Tijdens coaching reflecteer je op je situatie en hoe je ermee omgaat. Je krijgt inzicht in je gedrag en drijfveren. Je ontdekt dat er meer manieren zijn waarop je de situatie kunt benaderen en probeert nieuwe denkwijzen en strategieën uit. Door begrip te ontwikkelen voor jezelf en anderen, ontstaat er ruimte voor verandering. 

Soms hebben we niet in de gaten dat we zelf - of beter gezegd: iets in onszelf - de verandering die we wensen in de weg staan. Als je de belemmerende factoren in jezelf ontdekt, krijg je meer zicht op hoe en waarom je jezelf tegenhoudt in je ontwikkeling. Je kunt je eigen valkuilen leren herkennen, zodat je er niet meer in hoeft te trappen. En als dat toch gebeurt, dan kan je jezelf er weer sneller uithalen; en makkelijker de gewenste richting op kan sturen.
 

Naast methodieken die ook in therapie werken, gebruik ik voor coaching: 


Je kunt terecht voor coaching op alle levensgebieden, maar mijn expertise ligt expliciet bij de volgende thema's:

Zelfvertrouwen - Vertrouwen in jezelf is de basis van waaruit je je verhoudt tot je omgeving. Als je vertrouwen in jezelf ervaart, dan ben je minder afhankelijk van wat anderen vinden of doen.

Het helpt je om op een kalme manier op te komen voor jezelf.

HSP - Hoog Sensitieve Personen zijn meer dan gemiddeld ontvankelijk voor indrukken van buitenaf. Geluiden, visuele prikkels, de sfeer in een ruimte en stemmingen van anderen kunnen sterk binnenkomen.

Vragen over leven en dood - Spiritualiteit - Bijna Dood Ervaring


 

***


 

  • Do you wish to strengthen your self-confidence?
  • Are you highly sensitive (HSP) and do you want to learn to handle that?
  • Do you want to think positive about yourself and others?
  • Do you worry about COVID or about the COVIDmeasures that are being taken?

 

Enhancing Own Strength

By means of coaching you learn to deal with challenging situations in your life, for example in relations or work.

Coaching helps to set in motion a process of change within yourself. For this we inventorise what hinders you, but also and especially  what you want to change. By focussing on what you want to change, you can find out what is supportive and what is obstructive. You strengthen the contact with your resources and doing so you gain more inner support. You learn to recognize obstacles, so that you gain more agency over them. 

Developing yourself


During Coaching you reflect on your situation and how you deal with it. You gain insight in your behaviour and incentives. You discover that there are more ways by which you can approach the situation; and you try out new ways of thinking and strategies. By developing understanding for yourself and others, space for change arises. 

Sometimes we are not aware that we ourselves - or parts of ourselves - stand in the way of the changes that we wish. When you discover the obstructing factors within yourself, you get a better view on how and why you restrain your development. You can learn to recognize your own traps, so that you don't have to fall into them anymore. And if you do so anyhow, you can get yourself out again quicker and easier guide into the desired direction. 

Besides methods that also work in therapy, I use for coaching:


You are welcome for coaching on all area's of life, but my expertise lies explicitly with the next themes:

Self-confidence - To trust in yourself is the basis from which you relate to your environment. When you experience trust in yourself, then you are less dependent on what others think or do. 

It helps you to stand up for yourself in a calm way. 

HSP - Highly Sensitive Persons are above averagely receptive for impressions from the outside. 
Sounds, visual stimulants, the atmosphere in a room and moods of others can come in strongly. 

Questions about life and death - Spirituality - Near Death Experience