Neuro Affective Relational Model

English version: scroll down


Neuro Affective Relational Model (NARM™) richt zich expliciet op ontwikkelingstrauma. NARM gaat ervan uit dat psychische problemen geen ziekte of afwijking zijn, maar voortkomen uit overlevingsstrategieën.

NARM richt zich op de werking van het zenuwstelsel en op de relationele verbinding met anderen. Omdat de hersenen de neiging hebben om vanuit het verleden de toekomst te voorspellen, blijven overlevingsstijlen uit het verleden hangen in het zenuwstelsel en vervormen ze de huidige ervaring.

Tot het vierde levensjaar zijn de cognitieve functies nog niet ontwikkeld. Kleine kinderen kunnen nog niet reflecteren op zichzelf en op hun ervaringen. Ze denken niet na over wat ze meemaken en hebben er geen woorden voor. Met al hun natuurlijke vindingrijkheid organiseren ze hun leven zo goed mogelijk in reactie op de gegeven omstandigheden; en in dit proces ontwikkelen ze hun persoonlijkheidsstructuur. Deze structuur vormt in het latere leven de beleving van het bestaan, die vaak beperkt en soms beperkend is.

NARM gaat uit van de natuurlijke neiging van mensen naar verbinding, gezondheid en levendigheid. De werkwijze oriënteert zich op bronnen die de mogelijkheid tot zelfregulering ondersteunen, waardoor nieuwe verbindingen in de hersenen gelegd kunnen worden en het wereldbeeld kan verruimen.

NARM is een geïntegreerde aanpak voor het verwerken van ontwikkelingstrauma, waarbij expliciet gebruik gemaakt wordt van lichaamsbewustzijn en aandacht in het hier en nu (mindfulness).

Kijk voor meer informatie op: www.drlaurenceheller.com


 

***


 

Neuro Affective Relational Model 

Neuro Affective Relational Model (NARM™) explicitly concentrates on developmental trauma. NARM's point of view is that psychological problems are not a disease of abnormality, but derive from survival strategies. 

NARM focusses on the functioning of the nervous system and on the relational contact with others. Becausse the brains have a tendency to predict the future from the past, styles of survival from the past get stuck in the nervous system and distort the present experience. 

Up until the age of four the cognitive functions are not developped yet. Small children are not yet able to reflect on themselves and on their experiences. They don't think about what they experience and don't have words for it. With all their natural inventiveness they organize their lives as good as they can in response to the given circumstances; and in this process they develop their personality structure. Later in life this structure shapes the way existence is experienced, which is often limited and sometimes limiting. 

NARM starts out from people's natural tendency for connection, health and liveliness. The way of working orients towards resources that support the possibility for self-regulation, through which new connections in the brains can be made and the worldview can expand. 

NARM is an integrated approach for processing developmental trauma, that explicitly makes use of physical awareness and interest in the here and now (mindfulness).

For more information look at: www.drlaurenceheller.com