Krachtbronnen en hulpbronnen

English version: scroll down


Krachtbronnen (in jezelf) en hulpbronnen (in je omgeving) zijn die factoren in het leven, die als positief, stimulerend of ondersteunend worden ervaren. Aandacht voor krachtbronnen en hulpbronnen is een goede antistof tegen de negatieve spiraal van het focussen op problemen.

Het is belangrijk om te ervaren dat je een probleem hébt, maar geen probleem bént. Je onderscheidt jezelf van dat waar je last van hebt. Krachtbronnen en hulpbronnen geven je een bedding, van waaruit je kan werken aan dat waar je last van hebt.

Voorbeelden van interne krachtbronnen zijn:

Kwaliteiten, zoals:

 • intelligentie
 • goede gezondheid
 • gevoel voor humor
 • oplettendheid
 • flexibiliteit
 • bescheidenheid
 • wilskracht
 • zelfreflectie

Kennis en Vaardigheden, zoals:

 • kunnen luisteren naar anderen
 • goed kunnen organiseren
 • opkomen voor jezelf
 • kennis over een bepaald onderwerp
 • schrijfvaardigheid
 • ervaringsdeskundigheid
 • een studie of cursus die je hebt gevolgd

Prettige herinneringen, zoals aan:

 • een aangename ontmoeting
 • een fijne vakantie
 • een goede baan
 • momenten in je jeugd
 • vriendschappen
 • een gezellige avond uit


Externe hulpbronnen zijn bijvoorbeeld:

 • vrienden
 • een prettige woning
 • een hobby
 • je partner
 • wandelen in de natuur
 • familie
 • contact met collega’s
 • een inkomen
 • werk/dagbesteding
 • een huisdier


 

***


 

Resources

Resources within yourself and in your environment are those aspects of life that are experienced as positive, stimulating and supportive. Giving attention to resources is a good antidote against the negative spiral of focussing on problems. 

It is important to realize that you háve a problem, not áre a problem. You distinguish yourself of that that troubles you. Internal and external resources give a ground, from which you can work on what is bothering you. 

Examples of internal resources are:

Qualities, like:

 • intelligence
 • good health
 • sense of humor
 • attentiveness
 • flexibility
 • modesty
 • will-power
 • self-reflection


Knowledge and Skills, like:

 • being able to listen to others
 • being able to organize things well
 • standing up for yourself
 • knowledge about a certain subject
 • writing skills
 • being knowledgable by experience
 • a study or training you did


Nice memories, like of:

 • a pleasant encounter
 • a nice holiday
 • a good job
 • moments in your childhood
 • friendships
 • a pleasant evening party

External resources are for example:

 • friends
 • a pleasant home
 • a hobby
 • your partner
 • walking in nature
 • family
 • contact with collegues
 • an income
 • work/things to do
 • a pet