Angst en agressie

English version: scroll down


Angst is een vorm van bevriezing of verstijving; de energie die nodig is voor de vecht- of vluchtreactie komt als het ware vast te zitten. Deze bevriezing neemt in het denken de vorm aan van bepaalde overtuigingen en zet zich in het lichaam vast als spanning.

Als kinderen in een onveilige situatie zijn opgegroeid kan angst een belangrijk onderdeel worden van de karakterstructuur; men gaat de wereld als een onveilige, gevaarlijke omgeving zien. In het gedrag kan dit zich, ook op latere leeftijd, uiten door teruggetrokkenheid, afhankelijkheid of agressie.

Een gezonde agressie is nodig om je plek in de wereld in te nemen en grenzen te trekken.
Kinderen die niet leren om te gaan met hun natuurlijke agressie, zullen deze onderdrukken of op een vervormde manier uiten. Gewelddadig gedrag is een uiting van vervormde agressie.

Agressie roept bij veel mensen angst op. Hierbij kan het gaan om agressief gedrag van anderen, maar ook de eigen agressie is voor veel mensen beangstigend. Als de agressie bewust gevoeld kan worden (dus niet onderdrukt, maar ook niet uitgeleefd in destructief gedrag), dan komt de oorspronkelijke stroom van innerlijke kracht en levensenergie weer vrij.
 ***


 

Anxiety/Fear and Anger/Agression

Fear is a kind of freezing or stiffening; the energy that is needed for the fight or flight response gets stuck as it were. In thinking the freezing takes on the shape of certain convictions and in the body it solidifies as tension. 

If children have grown up in an unsafe environment fear can become an important part of the character structure; one gets to view the world as an unsafe, hostile place. In the behaviour this can, also at a later age, be expressed by timidity, dependency or agression.

A healthy agression is needed to take in ones place in the world and set boundaries. Children who do not learn to deal with their natural agression, will supress it or act it out in a distorted way. Violent behaviour is an expression of distorted agression. 

Agression brings up fear with a lot of people. This can be so with agressive behaviour of others, but also ones own agression is frightening for many. When the agression is felt consciously (so not supressed, but also not acted out in destructive behaviour), then the original flow of inner strength and life energy can become free again.