Waar het leven barsten vertoont
kan licht naar binnen stromen

Visie en werkwijze

Visie

De integratieve benadering kijkt naar de mens als geheel. Alle menselijke aspecten: gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen en de omgang met anderen, zijn van belang voor het proces van verandering.

Mensen streven van nature naar herstel en groei. Wanneer omstandigheden belemmerend of schadelijk zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, gaan mensen hier vroeg of laat last van ondervinden.

Iedereen staat in continue interactie met zijn omgeving (gezin, buurt, vrienden). Met name kinderen zijn ontvankelijk en beïnvloedbaar voor indrukken van buitenaf. Zij vormen hun persoonlijkheidsstructuur op grond van hun ervaringen. Zo leren ze hoe ze zich kunnen redden in de wereld. Er ontstaan patronen, die een adequate reactie zijn op de situatie, maar die op latere leeftijd niet altijd meer behulpzaam zijn. Wat in eerste instantie een goede overlevingsstrategie was, kan op den duur belemmerend of schadelijk worden.

Ons uitgangspunt is dat iedereen de capaciteit in zich heeft om zijn problemen op te lossen. Wij kijken dus niet naar hoe ziek iemand is, maar naar hoe iemand beter kan worden.

Methodiek

Hiervoor wordt de aandacht gericht op interne krachtbronnen (zoals kwaliteiten en positieve herinneringen) en externe hulpbronnen (zoals bevredigend werk of de steun van een goede vriendin). Deze kracht- en hulpbronnen worden geïnventariseerd en geactiveerd. Door het contact met je eigen kracht te vergroten, worden problemen beter hanteerbaar en creëer je een draagvlak voor het vinden van oplossingen.

Tijdens de sessies komen alle menselijke aspecten die voor jou relevant zijn, aan bod. We kijken naar je gedachten, gevoelens, lichamelijke gewaarwordingen en je omgang met anderen. Door naar alle aspecten te kijken, ga je verbanden leggen en patronen ontdekken. Je wordt je meer bewust van wat er in je omgaat en je krijgt inzicht in onderliggende oorzaken. Daardoor ontwikkel je begrip voor jezelf en ontstaat er ruimte voor verandering. Je past de nieuwe inzichten en ontdekkingen toe in je dagelijks leven.

Door het aanboren van krachtbronnen, het verkrijgen van inzichten en het opdoen van nieuwe ervaringen, kun je na enige tijd weer op eigen kracht verder.

Werkvormen

Bij de Stroom maken we gebruik van theorie en werkvormen uit de psychologie, die alle menselijke aspecten omvatten. Voorbeelden hiervan zijn: