There's a crack in everything
That's how the light gets in

Visie en werkwijze

 

English version: scroll down

Visie

Voor verandering zijn alle menselijke aspecten van belang: hoofd, hart, lichaam en ziel.
Daarom is mijn benadering integratief. 

Mensen streven van nature naar herstel en groei. Wanneer omstandigheden belemmerend of schadelijk zijn voor de persoonlijke ontwikkeling, gaan mensen hier vroeg of laat last van ondervinden.

Met name kinderen zijn ontvankelijk en beïnvloedbaar voor indrukken van buitenaf.
Zij vormen hun persoonlijkheidsstructuur op grond van hun ervaringen.
Zo leren ze zich te redden in de wereld. Er ontstaan patronen, die een adequate reactie zijn op de situatie, maar die op latere leeftijd niet altijd meer behulpzaam zijn.
Wat in eerste instantie een goede overlevingsstrategie was, kan op den duur belemmerend of schadelijk worden.

Mijn uitgangspunt is dat iedereen de capaciteit in zich heeft om zijn/haar problemen op te lossen.
Ik kijk dus niet naar hoe ziek iemand is, maar naar hoe iemand beter kan worden.
 

Methodiek

Hiervoor richt ik de aandacht op  interne krachtbronnen en externe hulpbronnen; en help deze bewust te maken en in te zetten. Door het contact met je eigen kracht te vergroten, worden problemen beter hanteerbaar en creëer je een draagvlak voor het vinden van oplossingen.

Tijdens de sessies komen alle wensen, gedachten, gevoelens en overtuigingen die voor jou relevant zijn aan bod, zodat je verbanden kunt leggen en patronen ontdekken. 
Je wordt je meer bewust van wat er in je omgaat en je krijgt inzicht in onderliggende oorzaken.
Zo ontwikkel je begrip voor jezelf en ontstaat er ruimte voor verandering.

Door het aanboren van krachtbronnen, het verkrijgen van inzichten en het opdoen van nieuwe ervaringen, kun je na enige tijd weer op eigen kracht verder.
 

Theorieën en Werkvormen

Ik maak gebruik van verscheidene intergratieve theorieën en werkvormen uit de psychologie, zoals:
***Vision statement

For change all human aspects are important: mind, heart, body and soul.
That is why my approach is integrative. 

People naturally aspire toward healing and growth. When circumstances are inhibiting or harmful for the personal development, sooner or later this will aggravate people.

Especially children are receptive and influenceable for impressions from the invironment. 
They shape their personality-structure based on their experiences. 
That way they learn how to deal with life. Patterns are created which are an adequate respons to the situation, but not always so helpful anymore later in life. 
What was a good survival strategy at first, can eventually become obstructive or damaging.

My basic principle is that everybody has the capacity to solve his/her problems. 
So I don't look at how sick somebody is, but at how somebody can heal his/herself.

Method of working

For this purpose I focus the attention on internal and external resources; and help to make them conscious and useful. By connection to ones own inner strength and resources it is easier to handle problems; and one creates a ground in which solutions can be found. 

During the sessions all your relevant wishes, thoughts, feelings and convictions receive attention, so that you become able to make connections and discover patterns. 
You will become more conscious of what goes on inside yourself and you gain insight in underlying causes.
Consequently you develop understanding for yourself; and space for change arises.  

By tapping into resources, gaining insights and acquiring new experiences, after a while you can continue on your own power. 

Theories and Methods

Ik make use of several integrative theories and methods from psychology, like: