Systeembenadering

English version: scroll down


De Systeembenadering bekijkt mensen in de context van hun relaties. Met name het gezin van herkomst is belangrijk voor de vorming van de persoonlijkheid. 

In het algemeen kun je zeggen dat een systeem een verzameling mensen is, die als een geheel functioneert. We groeien allemaal op in een systeem, namelijk ons gezin, of in groter verband: onze familie. Hier wordt de blauwdruk van onze persoonlijkheid gevormd, die we meenemen in alle systemen waar we ons in ons leven in begeven. Onze vroege ervaringen in ons eigen familiesysteem projecteren we weer op de systemen en mensen in ons latere leven.

Kenmerkend voor elk systeem is dat er samenhang en verbondenheid is. Ook is er wederzijdse beïnvloeding en dynamiek. Soms is dat onbewust en soms wordt er niet optimaal gebruik gemaakt van deze systemische kwaliteiten. Dan functioneert een systeem als los zand of ontstaan er blokkades door onderlinge tegenwerking.

De Systeembenadering kijkt naar het systeem als geheel, met inclusie van ieder afzonderlijk lid. Intentie is om manieren te vinden om balans en verbindingen te herstellen en blokkades vrij te maken.  

 

***

 

Systemic Approach

De systemic approach views people in the context of their relations. Especially the family of origin is important for the formation of the personality.

Generally speaking a system is a collection of people that functions as a whole. We all grow up in a system, namely our (household and larger) family. Here the blueprint of our personality is shaped, which we take with us into all the systems in which we involve ourselves in our lives. We project our early experiences on the systems and people that we encounter later in our lives. 

Typical for any system is that there is coherency and connection. Also there is mutual influence and dynamics. Sometimes this is unconscious and sometimes these systemic qualities are not optimally used. Then in the system the parts don't fit well together or blockages exist because of discord.

The Systemic Approach views the system as a whole, including every separate member. Intention is to look for means to restore balance and connection and free what has got stuck.