Trauma

English version: scroll down


Een trauma ontstaat als een situatie overweldigend is en onverwerkt blijft. 

Ten tijde van de ervaring is degene die het overkomt niet in staat om adequaat te reageren met een natuurlijke reactie van vechten of vluchten; en er is onvoldoende hulp of steun. De sporen of effecten van de gebeurtenis worden opgeslagen in de vorm van lichamelijke gewaarwordingen, gevoelens en gedachten. Afzonderlijk worden deze gevolgen ook wel symptomen genoemd.

Omdat een natuurlijke reactie van vechten of vluchten onmogelijk was ten tijde van het trauma, hebben getraumatiseerde mensen vaak last van angst en woede; en de daarbij gepaard gaande lichaamssensaties en gedachten.


Ontwikkelingstrauma en Complex Trauma

Traumatische ervaringen in de jeugd kunnen leiden tot verstoringen in de persoonlijke ontwikkeling. We noemen dit ontwikkelingstrauma. Complex trauma ontstaat als iemand die al getraumatiseerd was in zijn/haar jeugd, tijdens het volwassen leven weer traumatiserende ervaringen meemaakt. Hij of zij kan daar logischerwijs minder goed mee omgaan dan iemand die een relatief gemakkelijke jeugd heeft gehad en daardoor meer veerkracht heeft ontwikkeld. Ook gebeurt het dat mensen schadelijke patronen uit hun vroegere levensjaren blijven herhalen, zodat ze vaker in traumatiserende situaties terecht komen.

 

***
 

Trauma

A trauma arises when a situation is overwhelming and remains unprocessed. 

At the time of the experience the one who it happens to is not able to respond adequately by fighting of fleeing; and there is not enough help or support. The traces or effects of the event are stored in the form of physical sensations, feelings and thoughts. Such consequences are also known as symptoms.

Because a natural response of fighting or fleeing was impossible at the time of the trauma, traumatized people often have difficulty with anxiety and anger; and the accompanying sensations and thoughts. 

Developmental and Complex Trauma

Traumatic experiences in childhood can lead to distortions in the personal development. We call that developmental trauma. Complex trauma arises when somebody who was already traumatized in his/her childhood, experiences traumatizing events again in their adult life. He or she can understandibly handle that less well than someone who had a relatively easy childhood and therefore developed more resilience. 
Also it happens that people keep repeating harmful habits from their earlier life years, so that they get into traumatizing situations more often.